PRIVATLIVSBESKYTTELSESPOLITK

FORENINGEN NORDJYSK FØDEVAREERHVERV F.M.B.A

 

 

DATANSVARLIGHED

Foreningen Nordjysk FødevareErhverv F.M.B.A (herefter kaldet NJFE) tager din persondatabeskyttelse alvorligt.

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine persondata er:

Foreningen Nordjysk FødevareErhverv F.M.B.A

CVR-nr. 36950234

Niels Jernes Vej 10

9220 Aalborg Ø

 Har du spørgsmål kan du altid kontakte os på info@slet-dette.njfe.dk eller på tlf. 72444412

 

BEHANDLING AF PERSONDATA

 

Type af data

NJFE anvender data om dig i forbindelse med din tilmelding og deltagelse på arrangementer udbudt og afholdt af NJFE. Vi behandler blandt andet persondata, som vi er forpligtet til i henhold til lovgivningen, men også persondata, som er nødvendige i forhold til vores håndtering af din tilmelding og deltagelse.

 De data, vi indsamler og behandler, omfatter alene almindelige oplysninger, herunder navn, kontaktoplysninger og betalingsoplysninger.

 Formål

NJFE indsamler, opbevarer og behandler dine data til brug for din tilmelding til og deltagelse på de af NJFE udbudte og afholdte arrangementer. NJFE behandler endvidere dine data med henblik på fremsendelse af nyhedsmail, som du selv har anmodet om indeholdende seneste nyheder vedrørende de af NJFE udbudte arrangementer.

 

Relevante og nødvendige persondata

NJFE behandler alene data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvortil oplysningerne er indhentet.

Vi indsamler, behandler og opbevarer alene de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type af data, vi skal indsamle og opbevare.

 

Kontrol og opdatering af persondata

NJFE kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi opdaterer endvidere løbende dine persondata, enten via løbende kontakt med dig eller via offentlige databaser.

Da vores arbejde er afhængig af, at dine data til enhver tid er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata.


For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

 

Sletning

NJFE sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet, dog således at anden lovgivning, der foreskriver opbevaring i bestemte tidsperioder overholdes.

Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring her.

Dine persondata slettes senest 2 måneder efter, at du har meddelt os, at du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve med kursusinvitationer.

Lovligt grundlag

NJFE skal som udgangspunkt bruge dine persondata for at behandle din tilmelding til arrangementer og for at fremsende nyhedsbreve, hvilke formål er lovlige, idet der er indgået en aftale med dig om din modtagelse af nyhedsbrevet og/eller tilmelding til et af NJFE’s udbudte arrangementer.

 

Hvis der ikke foreligger et lovligt grundlag for at indhente dine persondata, indhenter vi dit samtykke, inden behandling af sådanne oplysninger finder sted.

 Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at henvende dig til os.

 

Videregivelse

I visse situationer kan det være relevant for NJFE at videregive dine persondata. NJFE videregiver alene persondata, hvis vi har et lovligt grundlag herfor. Du vil blive informeret, inden vi videregiver dine persondata.

 

SIKKERHED

NJFE beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har udarbejdet instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 For at undgå datatab laver vi løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der kan medføre risiko for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt.

 

ANVENDELSE AF COOKIES

 NJFE placerer kun nødvendige cookies, der sikrer funktionaliteten af vores hjemmeside, og som er undtaget fra krav om samtykke.

 Før der placeres cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Du kan finde flere oplysninger herom på vores hjemmeside njfe.dk.

 

DINE RETTIGHEDER

 

Ret til adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan endvidere få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig.

Adgangen til at modtage ovenstående oplysninger kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Ret til berigtigelse eller sletning

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige eller forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os, og oplyse om, hvori unøjagtigheden eller fejlen består.

I nogle situationer har vi en forpligtelse til at slette dine persondata, eksempelvis hvis du trækker dit samtykke tilbage.

 

Hvis du mener, at dine data ikke er nødvendige i forhold til formålet, kan du bede om at få dem slettet.

Ret til at gøres indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vores behandling af dine persondata.

 

Ret til at flytte dine persondata

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke.

Du har ligeledes ret til at få dine persondata flyttet til en anden advokat eller aktør.

Hvis du anvender denne ret, vil du modtage dine persondata i et almindeligt anvendt maskinlæsbart format.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til NJFE via ovenstående kontaktoplysninger.

 

Hvis du ønsker at få adgang til dine persondata, får dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores behandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig meddelelse herom så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.